Powerfix-gel

Powerfix gel
Extra silný na odstranění vodního kamene z WC

Cena balení  = 121 Kč bez DPH

1l produktu Více informací

Powerfix gel Odstraňuje těžko rozpustné vápenné usazeniny a močový kámen z WC mís a pisoárů. Odstraní díky rozpuštění vodního a močového kamene také zápach, který se v těchto nečistotách drží.

  • Velmi účinný na vodní kámen.
  • Díky gelové formě dobře čistí na svislých plochách

Powerfix – Gel – Díky hustotě gelu drží na stěnách toalet a rozpouští vodní a močový kámen, stačí použít malé množství. Nesmí přijít na baterie. Neředí se. pH koncentrátu cca 0,5.

Neředěný Powerfix – Gel stříknout pod vnitřní hranu WC mísy, resp. na čištěnou plochu – sanitární keramiku, rovnoměrně rozetřít WC štětkou. Díky hustotě gelu se prodlouží doba působení výrobku na stěnách, stačí použít malé množství. Nechat krátce působit (10 min.) a poté rozpuštěné usazeniny omýt vodou. V případě silného nánosu pod hladinou vody postup opakovat (ideálně působí bez ředění). Čistící roztok nenechat zaschnout! Nesmí přijít na baterie, ne/pochromovanou mosaz, umělé hmoty a plochy citlivé na kyseliny.

Powerfix – Gel
WC účinný čistící prostředek

Vlastnosti
Silný, vysoce aktivní čistící prostředek na WC, obsahující kyselinu fosforečnou
k odstranění vápenných usazenin z WC mís a pisoárů. Díky vysoké viskozitě
výrobku se prodlouží doba působení a ten sám důkladně odstraní i těžko rozpustná
znečištění. Při použití na plochách citlivých na kyseliny dojde k nevratným
materiálovým změnám.

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy < 5%, anorganické kyseliny, organické kyseliny, barviva,
vonné látky (amylcinnamal, citronellol, methylpropanal).
hodnota pH koncentrátu cca 0,5

Oblast použití
Výlučně k odstranění těžko rozpustných usazenin z WC mís
a pisoárů z keramiky, porcelánu a nerezové oceli.

Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě zkusit snášenlivost
materiálu. Neředěný Powerfix-Gel stříknout pod vnitřní hranu
WC mísy, resp. na čištěnou plochu, rovnoměrně rozetřít
WC štětkou. Nechat krátce působit a poté rozpuštěné usazeniny
setřít WC štětkou pod tekoucí vodou. Čistící roztok
nenechat zaschnout !
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky!

Spotřeba na m²
Intenzivní čištění: 10 ml

Obsahuje: kyselina fosforečná; 2,2′-(octadec-9-en-1-ylimino)diethanol. Složení: neiontové tenzidy <5%, anorganické kyseliny, organické kyseliny, barviva, vonné látky (Amylcinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropanal) Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93

nebespeci_ziravy

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které