HASICÍ PROSTŘEDEK NA OLEJ A LITHIOVÉ BATERIE

Hasicí sprejový přípravek s vysokým hasicím účinkem. Hasicí sprej je malý, ale s extra výkonem i na hašení oleje a tuků v kuchyni, lithiových baterií, domácích spotřebičů, dřeva a pevných látek, kapalných – benzín, nafta, ředidla. Použitelný ve všech polohách. Vyrobený kompletně v EU.

Zcela nový typ hasicího přípravku:

 • na vše a hlavně na olej a lithiové baterie
 • funguje ve všech polohách spreje (i vzhůru dnem)
 • 6 let záruka – hasivo je ve vnitřním obalu a proto nekoroduje ventil
 • speciální napěnovací tryska – zajistí optimální rozptyl na širokou plochu
 • materiál tímto hasivem nasáknutý je i po uschnutí více odolný hoření
 • plně funkční do -5 °C, opětovné zmrazení nesnižuje funkci, ideální do auta

Příklady použití hasicího spreje GlaciAid MG-400 MARK2. Je určený pro bezpečnou likvidaci začínajících požárů v domácnostech, kuchyních, dílnách, dopravních
prostředcích – použití má nesčetné při hašení:

 • A-pevných hořlavin (bytová zařízení, dřevo, papír, guma, plasty, textil…)
 • B-kapalných hořlavin (benzin, nafta, petrolej, ředidla, barvy; v menší míře i polární hořlaviny…)
 • C-hořících plynových zařízení do provozního tlaku 3 bar (sporáky, vařiče…)
 • F-hořících tuků i olejů (fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby…)
 • E-běžných elektrospotřebičů do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru
 • Li-lithium iontové akumulátory a baterie

Hasicí sprej je použitelný ve všech polohách a nahnutí či otočení ventilem dolů. Díky použité technologii BOV (váčku s hasivem uvnitř nádoby) plně funkční ve všech polohách, což oceníte při hašení na hůře přístupných místech, dále se nikdy nestane, že unikne pouze hnací médium a hasivo zůstane nevyužité uvnitř hasicího spreje

Hasicí sprej obsahuje speciální ekologické hasivo-premix ABF s aditivy, pro velmi účinné a bezpečné hašení požárů pevných látek, kapalných látek a to i tuků a olejů a Li – požáry lithium iontových akumulátorů, baterií a sestav, což činí náš sprej unikátním svým hasebním rozsahem

Speciální proud hasiva zvyšuje samotný výkon – zaručuje velký rozptyl formou pěnového aerosolu, tím odebírá velké množství energie hoření a rychle hasí. Spolu s tím zvyšuje ochranu obsluhy hasicího spreje před velkým teplem.

Velký hasební výkon u GlaciAid MG-400 je díky speciálnímu hasivu s obsahem přes 18% účinných složek hašení s aditivy. (Většina jiných hasicích sprejů na trhu, které jako hasivo používají pouze standardní povrchově aktivní látky, zpravidla v nízkých procentech, nedosáhnou takového výkonu.)

Speciální hasicí sprej GLACI-AID MG-400 mark2

Firma GLACI-AID s.r.o. přichází na trh s druhou generací opravdu univerzálního a vysoce
výkonného hasicího spreje s obsahem speciálního hasiva – premixu ABF s aditivy
Verze mark2 je účinná při hašení lithium-iontových akumulátorů a baterií, při zachování všech
hasebních schopností a výjimečných vlastností první generace
Sprej se zásadně odlišuje vlastnostmi a účinkem od standardních hasicích sprejů s hasivem
pouze na bázi vody a pěnidla
Je určený pro bezpečnou likvidaci začínajících požárů v domácnostech, kuchyních, dílnách, dopravních
prostředcích – použití má nesčetné při hašení:
A-pevných hořlavin (bytová zařízení, dřevo, papír, guma, plasty, textil…)
B-kapalných hořlavin (benzin, nafta, petrolej, ředidla, barvy; v menší míře i polární hořlaviny…)
C-hořících plynových zařízení do provozního tlaku 3 bar (sporáky, vařiče…)
F-hořících tuků i olejů (fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby…)
E-běžných elektrospotřebičů do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru
Li-lithium iontové akumulátory a baterie

Díky své kompaktní velikosti, může být vždy po ruce tam, kde se předpokládá možnost zahoření.
Ovládání hasicího spreje je jednoduché a zvládnou ho dospělí, dospívající i senioři, a to hladce i jednou
rukou.
Hasicí sprej nezpůsobuje značné druhotné škody – při použití hasicího spreje Glaci-aid MG-400
dojde k mírnému znečištění pouze v místě aplikace hasiva, které lze snadno vyčistit – například u
práškových hasicích přístrojů se jejich použitím zničí a zapráší široké, ohněm nezasažené okolí,
uzavřené místnosti jsou celé kompletně zaprášené do několika málo sekund, jsou zničené veškeré PC
sestavy, jemná elektronika a ostatní předměty i vybavení.

Speciální aerosolový proud hasiva zvyšuje samotný jeho výkon – hasivo je aplikováno ve formě
jemného pěnového aerosolu s optimálním distribučním objemem, což zaručuje:
-odebírání velkého množství energie hoření a tím pádem značnou efektivitu a rychlost hašení
-vynikající tepelnou ochranu obsluhy
-širší dopad aplikovaného hasiva do požářiště zrychluje samotný proces hašení
-aerosolový proud hasiva zabrání přenosu elektrické energie na obsluhu při hašení pod napětím

Základní popis výrobku
Hasicí sprej je tvořen bezešvou válcovou nádobkou, vyrobenou z taženého hliníku. Celý povrch
nádobky je opatřen nástřikem odolnou barvou s textovými a grafickými informacemi, včetně
podrobného návodu k použití a důležitých varování na kvalitní plastové etiketě. Vrchní část nádobky
má kuželovité zakončení, v němž je zalisován ventil. Na ventil je nasazen plastový rozprašovač, který
zajišťuje optimální napěnění a rozptýlení hasiva. Hasivo se nachází ve speciálním váčku uvnitř nádoby
a nepřichází s ní do styku. Mezi stěnami nádobky a váčkem je stlačený vzduch, zajištující vyprazdňování
hasiva v případě jeho použití. Sprej je opatřen snímatelnou krytkou z umělé hmoty, která chrání
rozprašovač.

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý ponechat
na dopotřebování, například při zabezpečení pálení ohňů, grilování a podobně

Proč si koupit hasicí sprej Glaci-Aid MG-400?
-sprej je díky použité technologii BOV (váčku s hasivem uvnitř nádoby) plně funkční ve všech polohách,
což oceníte při hašení na hůře přístupných místech, dále se nikdy nestane, že unikne pouze hnací
médium a hasivo zůstane nevyužité uvnitř hasicího spreje, jako při nesprávném použití standardního
hasicího spreje se stoupací trubičkou – někteří jiní výrobci hasicích sprejů tvrdí, že jejich sprej je funkční
ve všech polohách, ale ve skutečnosti tomu tak není – tuto vlastnost mají pouze spreje typu BOV a tato
skutečnost musí být na spreji uvedená
-obsahuje speciální ekologické hasivo, pro velmi účinné a bezpečné hašení požárů pevných látek,
kapalných látek a to i tuků a olejů
-jedná se o maximálně funkční produkt, na svoji kompaktní velikost s vysokým hasebním výkonem
-některé jiné hasicí spreje, které jako hasivo používají pouze standardní povrchově aktivní látky a navíc v
nízkých procentech směsi od 0,4% do 3%, nemohou nikdy dosáhnout takový hasební výkon a hlavně
rozsah požárních tříd, jaký zaručuje hasicí sprej Glaci-Aid MG-400 díky použitému speciálnímu hasivu –
premixu ABF s aditivy, kde speciální aditivní složky hašení dosahují přes 18% objemu!
– hasivo pro objem 400 ml má hasební účinnost dle přepočtu z očekávaného výkonu výrobce 2A, 8B, 5F
a připravuje se nová certifikace na vyšší výkon
-sprej je kompletně vyráběn v EU
-sprej nepáchá zbytečné druhotné škody na nezasažených místech
-sprej je vždy po ruce pro okamžitý hasební zásah a zlikvidování požáru v jeho zárodku
-hasivo je biologicky rozložitelné s minimálním dopadem na životní prostředí, vyhovuje normám EN PFOS a PFOA; splňuje nejpřísnější schválení pro bezpečnost, výkon a také celosvětové standardy jako UL, EN, ICAO a Lastfire

Základní použití hasicího spreje Glaci-Aid MG-400
Úspěšnost hasebního zásahu předpokládá trvalé umístění spreje v blízkosti místa s nebezpečím vzniku
požáru, aby zásah mohl být uskutečněn rychle, do několika málo sekund od vzniku požáru.
Ve vozidle je doporučeno umístit sprej v kabině v dosahu řidiče, nejlépe v přihrádce u místa
spolujezdce. Sprej neumísťujte na volné plochy ve vozidle ani na přímém slunečním záření.
Obsluha spočívá v sejmutí vrchní krytky, v rychlém přiblížení se k ohni, namíření rozprašovače na místo požáru a v uvedení spreje do činnosti stlačením rozprašovače, viz etiketa na spreji a podrobný návod k použití.
Konstrukce spreje umožňuje hašení v jakékoli poloze. Dle potřeby a situace lze hašení přerušovat uvolněním rozprašovače. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití, až do vyčerpání hasiva.

Specifika hašení různých tříd požárů-jak využít co nejefektivněji obsah hasiva:
Pevné látky – třída A:
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním.
Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále
tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně-v
několika sekundových dávkách. Hořící stěny hasíme odspodu směrem nahoru.
Kapalné látky – třída B:
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním.
Hasivo aplikujeme bez přerušení, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění zbytku spreje do požářiště,
jako prevence opětovného vzplanutí a pro ochlazení místa požáru.
Při hašení požárů kapalin je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byla hořící kapalina
rozstříknuta proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření požáru (malou vzdáleností aplikace
hasiva)
U požáru volně rozlité hořlaviny postupně překrýváme hořící plochu od kraje zleva doprava a zpět, přes střed
hořící plochy, až na její konec.
U požáru hořlaviny v ohraničeném prostoru je vhodné hasivo aplikovat nepřímo, tj. o stěnu nádoby tak, aby
napěněná hasební směs stékala na hladinu hořící kapaliny, rozlila se na ní a požár ustal.
Vytékající hořlavé kapaliny hasíme od místa výtoku směrem dolů
Plynné látky – třída C do provozního tlaku zařízení 3 bary
Neprodleně volejte hasičský záchranný sbor na telefonu 150
Hasební zásah na plynových zařízeních spočívá v „uražení“ plamene tlakem hasiva blízko u místa úniku a v
ochlazování/hašení blízkého okolí, aby nedošlo ke znovu vznícení unikajícího plynu. Bezprostředně po uhašení
plamene je nutno uzavřít přívod plynu před místem úniku, aby se zabránilo možnému výbuchu! V případě, kdy
není možno přívod plynu bezpečně uzavřít, je vhodné nechat unikající plyn hořet a hasit, případně ochlazovat,
pouze okolní předměty.
Zařízení pod napětím:
Je možno je hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru. Zahrnuje běžné domácí spotřebiče pod napětím 230V nebo 400V.
Požáry tuků, olejů, kuchyní – třída F:
Pokud je to možné, vypneme zdroj tepla pod hořící nádobou (vypnutí hořáku, odpojení fritézy od elektrické sítě)
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, ideální počáteční vzdálenost je nejméně 1,5 metru (asi 2 kroky)
následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním a stálou aplikací hasiva. Hasivo aplikujeme bez
přerušení, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění spreje do požářiště pro jeho ochlazení a důkladné
vytvoření pěnového koberce.
Při hašení požárů tuků je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byl hořící tuk rozstříknut proudem hasiva do
okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření požáru (malou vzdáleností aplikace hasiva)
Alternativně lze důkladně hasivem postříkaným např. ručníkem, utěrkou apod. překrýt hořící nádobu, a to
směrem od sebe přes nádobu a tak, abychom se vyvarovali kontaktu s plameny a popálení se, textilie musí
překrývat hořící nádobu na všech stranách alespoň o 10 cm, poté necháme tuto uhašenou nádobu vychladnout,
při případném prohořívání/černání textilie, můžeme na tuto aplikovat další hasivo ze spreje a požár takto uhasit.
V případě nebezpečí nekontrolovaného se šíření požáru neprodleně kontaktujte hasičský záchranný sbor –
telefon 150 nebo 112
Při aplikaci hasiva do hořícího tuku je třeba počítat s přechodným krátkodobým zvětšením plamenů, vyvolaného
vlastním hašením tuku, proto je nutné dodržet úvodní hasební vzdálenost na dostřik spreje, tj. min 2 metry. Po
uhašení tuku je nezbytné překontrolovat předměty nad požárem (digestoře, linky a podobně) zdali nepokračuje
hoření i tam (v důsledku sálajícího požáru pod těmito předměty) a v případě nejistoty okamžitě volat HZS 150,
hasiči mohou tento prostor zkontrolovat například termokamerou a vyloučit další nekontrolované šíření požáru
v odtahové vzduchotechnice a podobně
Li – požáry lithium iontových akumulátorů, baterií a sestav
V případě nebezpečí nekontrolovaného se šíření požáru neprodleně kontaktujte hasičský záchranný sbor –
telefon 150 nebo 112
Hasicí sprej je účinný při hašení/tlumení požáru lithium-iontových akumulátorů a baterií, včetně akupacků
hybridních vozidel a elektromobilů, počítačových sestav a notebooků s technologií li-ion, li-ion nabíječek při
nabíjení akumulátorů a všech ostatních technologií, používající k napájení či nabíjení lithium iontové zdroje.
Hasivo se musí dostat ke zdroji požáru – k akumulátorům/bateriím – k jejich horní části, kde dochází
k prohořívání hořlavého obsahu akumulátoru/baterie přes zalisovanou horní plusovou část, která je vlastním
požárem a následným žárem poškozená – těsnění pod zalisovanou plusovou částí se požárem a následným
žárem zničí a dojde k otevření zalisovaného akumulátoru/baterie a vyšlehávání plamenů do okolí s celkovým
nárůstem teploty a případným požárem okolí.

Úvodní vzdálenost hašení závisí na bezpečné vzdálenosti, se kterou je možné se k takovému požáru bezpečně se
přiblížit. To je dáno rozsahem požáru, výcvikem, znalostmi a možností použití OOPP u zasahující osoby
(ochranné brýle, štíty, masky, rukavice, dýchací masky či požární oblek apod.) Pokud hasební zásah provádí laik,
musí dodržovat v první řadě vlastní bezpečnost a požár se pokoušet uhasit z bezpečné možné vzdálenosti, tj. na
dostřik spreje s případným postupným se přibližováním k požáru.
Dbejte primárně vlastní bezpečnosti a chraňte si při hasebním zásahu zrak, obličej a dýchací cesty !
Značnou výhodou hasicího spreje je jeho plná funkčnost ve všech polohách, tedy možnost dostat cíleně hasivo
přesně tam, kde je to nejúčinnější. Proud hasiva by měl být aplikován do místa vzniku plamenů z baterií.
Otázky a odpovědi, co by Vás mohli zajímat nebo si je kladete

Proč není hasicí sprej Glaci-Aid MG-400 odolný vysokému mrazu?
-hasivům na bázi pěnidla s dodatečně upravovanou mrazuvzdorností klesá jejich účinnost úměrně právě se
zvyšující se jejich mrazuvzdorností, to v praxi znamená, že čím větší je mrazuvzdornost takového upraveného
pěnového hasiva, tím klesá jeho hasební účinek – při obsahu 400 ml hasiva ve spreji by tato nízká účinnost byla
kontraproduktivní
-doporučujeme vozit náš hasicí sprej po zimní období v příruční schránce uvnitř vozidla, která bývá vytápěná a
hasicí sprej je krátce po jeho zahřátí plně funkční, hasivo díky svému složení v našich běžných klimatických
podmínkách nepromrzá na kost, ale postupně se s klesající teplotou zahušťuje a o to rychleji ohříváním opět
kapalní, bez změny účinnosti
-při předpokládané odstávce vozidla v mrazu, doporučujeme přenesení hasicího spreje domů do tepla, díky své
kompaktnosti to je minimální zátěž a hasicí sprej z vozu se v domácnosti vždy může hodit
-hasicí sprej má funkční rozsah teplot -5°C až +50°C a pro jeho používání platí pravidla, jako pro ostatní
aerosolové nádoby, upozornění najdete na etiketě spreje
Na přání zákazníka dodáváme verzi hasicího spreje s označením Glaci-Aid CAR-400-30° který bude primárně
určený pro hašení v dopravních prostředcích a všude tam, kde je potřeba efektivně hasit hořlavé nepolární
(ropné) hořlaviny v mrazech dosahujících až -32°C
Této vlastnosti dosahuje sprej použitím unikátního mrazuvzdorného hasiva, speciálně vyráběného přímo pro
vysokou mrazuvzdornost při zachování špičkového hasebního účinku na nepolární kapalné hořlaviny.
Sprej bude určený pro hašení tříd požáru A, B, C, E do 400V, F a li-ion aku
Proč necítím přelévání obsahu spreje Glaci-Aid MG-400, když s ním třesu?
Hasicí sprej je vyroben špičkovou technologií BOV, což znamená, že uvnitř nádoby hasicího spreje je speciální
váček, ve kterém je obsaženo hasivo. Na váček působí tlak stlačeného vzduchu, který je mezi stěnami spreje a
váčkem – to znamená:
-plnou funkčnost spreje ve všech polohách
-hasivo nepřichází do kontaktu s nádobou ani hnacím plynem
-hasivo opouští sprej čisté, bez hnacího média
-hnací plyn je vzduch a díky tomu je hasicí sprej šetrný k životnímu prostředí
-při zamrznutí spreje a jeho opětovném rozmrznutí nedojde k jeho poškození a je dále plně funkční
-při hašení zařízení pod napětím nemůže díky odděleným prostorům dojít k přenosu elektřiny na obsluhu spreje
-rovnoměrné vyprazdňování hasiva ze spreje zvyšuje efektivitu hašení
Jaká je životnost spreje Glaci-Aid MG-400?
Zákonná záruka na výrobek je 2 roky od data výroby a další 4 roky je výrobcem daná plná funkčnost spreje, tj.
celková životnost spreje je 6 roků od data výroby
Po uplynutí životnosti doporučujeme pořídit si u nás raději nový hasicí sprej, kde je jistota opět plné funkčnosti a
starý sprej označit „prošlý“ a použít jej například na dohašování ohnišť, na trénink hasebního zásahu a podobné
aktivity, kde případné selhání spreje nebude mít fatální následky.
V průběhu každého roku lze ověřit funkčnost spreje cca 0,5 sekundy trvajícím stříknutím do bezpečné zóny
(otevřený venkovní prostor po směru větru a podobně)

Technické informace hasicího spreje Glaci-Aid MG-400 praktické pro uživatele:
– hasivo: premix ABF s aditivy
– obsah hasiva: 400 ml / 415g
– hmotnost kompletního obalu s víčkem a tryskou: 105 g
– dostřik: 2 m
– doba činnosti: 11 s
– provozní teploty: -5°C až +50°C
– výtlačný plyn: vzduch 9 bar při +20°C
– doba použitelnosti: 2 roky zákonná záruka + 4 roky plná funkčnost
– datum výroby a číslo šarže: viz dno nádoby
-tvar hasicího proudu: aerosol, ve formě středně rozšiřujícího se kužele, distribuce cca 36ml/sec
-hasí požáry třídy: 2A, 8B, C do 3bar, E do 400V, 5F, Li-ion aku
-funkční v poloze: jakákoli plně
-možnost přerušit hašení: kdykoli uvolněním tlaku na trysku
-vyrábí a dodává: GLACI-AID s.r.o.

 

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které