Lerasept L 420

LERASEPT L420
Dezinfekční čistič pro potravinářství bez chlóru

Cena dávky  = 1,8 Kč

1l produktu = cca 100 dávek (10 ml) Více informací

Dezinfekce a čištění v jednom, rozpouští tuky a bílkoviny, vhodné do potravinářství a na mytí zmrzlinového stroje. Z 1 l koncentrátu naředíte až 100 l účinné dezinfekce!

  • dezinfekce a mytí 2v1
  • také virucidní (HIV, HBV, HCV, chřipkové viry, koronaviry) při 1% koncentraci 5-15 min.
  • bez chlóru, šetrná k plastu i nerezu, pH 10,7

Dezinfekce je účinná také proti koronavirům. Ředění například do spreje, kde za 0,5 litru velmi účinného roztoku je cena asi 2 Kč.

Dezinfekční čistič, který myje tuky a bílkoviny. Vhodné do potravinářství a na mytí zmrzlinového stroje. Z 1 l koncentrátu naředíte až 100 l účinné dezinfekce!

Dezinfekce povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech  v potravinářském průmyslu a jiných veřejných oblastech. Rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty. Velmi dobrý mikrobiocidní účinek a současně čistič. Šetří povrchy. Čisticí a desinfekční prostředky je potřeba beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout pitnou vodou z ploch přicházejících do styku s potravinami. Ředění: 1,0 – 2,5% při 20°C doba působení 5 – 15 minut proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.

Vyžádala jsem si v lednu potvrzení od výrobce o efektivitě dezinfekce proti virům typu koronavirus. Zde je potvrzení výrobce o účinnosti proti virům:

Statement_Lerasept L420_virucidal activity_coronavirus_GB

Lerasept® L 420
Pěnivý
Plošný dezinfekční prostředek
Popis výrobku:
Lerasept® L 420 je přípravek z kvartérních sloučenin amoniaku a neionických tenzidů určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu.
Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří povrchy.
Kombinace účinných látek obsažená v Lerasept® L 420 rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty a udržuje rozpuštěnou špínu trvale v rozpuštěném stavu.
 Velmi dobrý mikrobiocidní účinek
 Lze použít jako velmi účinný dezinfekční čistič
 Šetří povrchy

Důležitými součástmi:
Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
Aplikační roztok vhodný pro všechny v potravinářském průmyslu obvyklé materiály, podmíněně vhodný pro hliník.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Použití:
Koncentrace: 1,0 – 2,5%
Teplota: 20°C
Doba: 5 – 15 minut

Posudky podle DIN EN 1276, 1650 a EN 13697 jsou k dispozici.
Lerasept® L 420 se používá na všechny dezinfikované povrchy v potravinářských provozech.
Pro požadovaný efekt je třeba potřebnou koncentraci pro bezpečnou desinfekci přizpůsobit existujícímu znečištění a zatížení zárodky. Přesná koncentrace k použití závisí na místních daných skutečnostech a podmínkách a měla by být stanovena příslušným pracovníkem servisu.
Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.
Pouze pro profesionální použití.
Možné vyšší riziko uklouznutí po ošetření podlahy.
Proveďte příslušná opatření.

Technické údaje:
Forma: kapalná
Barva: bezbarvá
Hustota: cca 1,02 g/cm³
Hodnota pH (10 g/l): cca 10,7
Citlivost na chlad: od 0°C

Nebezpečí

Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené.P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejtebiocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěteúdaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93.

nebespeci_ziravynebespeci_ryba_kosoctverec

bezpecnostni_list_Lerasept®_L_420

Navod_k_pouziti_Lerasept L 420

 

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které