Lerasept HD

Dezinfekce na ruce s ochranou pokožky

Cena dávky  = 0,95 Kč

1l produktu = cca 500 dávek (2 ml) Více informací

Alkoholový dezinfekční roztok na ruce. Zapsán do seznamu DGHM / VAH. Má neutrální pH a speciální složky, které pečují o pokožku, působí proti ztrátě vlhkosti a mastnoty pokožky i při častém používání.

  • Působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně, tedy proti všem virům. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.
  • Šetrný k pokožce, s promašťováním.
  • Velmi rychlý plně virucidní účinek (30 s.)

Alkoholový dezinfekční roztok na ruce

Kapalný alkoholový dezinfekční prostředek na ruce se látkami na promaštění, šetří ruce a udržuje je hebké i při časté aplikaci. Má široké spektrum účinků a působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům. Použití neředěné rozetřít 3 ml Lerasept® HD během 30 sekund na obě ruce. Rychlá účinnost, velmi dobrý mikrobiocidní účinek, šetrný k pokožce se systémem zpětného promašťování, rychle se odpařující.

 V lednu 2020 jsem zažádala výrobce o vyjádření k účinnosti proti typu virům – koronavirům. Zde je potvrzení efektivity. Lerasept HD je plně virucidní profesionální dezinfekce:

Statement_Lerasept HD_virucidal activity_coronavirus_handdisinfection_GB

Nezapomínejte na dezinfekci prostoru produkty Lerasept FP 408 a Lerasept L 420.


Lerasept® HD
Alkoholový dezinfekční prostředek na ruce, aplikační roztok
Popis výrobku:
Lerasept® HD je kapalný alkoholový dezinfekční prostředek na ruce. Lerasept® HD obsahuje kosmetické složky a systém zpětného promašťování, který šetří ruce a udržuje je hebké i při časté aplikaci.
Lerasept® HD disponuje se svými alkoholovými složkami širokým spektrem účinků a působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně.
Lerasept® HD je dermatologicky testovaný nezávislým institutem a je hodnocený jako zvláště příznivý pro pokožku.
 rychká účinnost velmi dobrý mikrobiocidní účinek
 šetrný k pokožce se systémem zpětného promašťování
 rychle se odpařující

Koncentrace: nezředěný
K hygienické dezinfekci rukou se po částech rozetřou 3 ml Lerasept® HD během 30 sekund na obě ruce. Udržujte ruce během dezinfekce s výrobkem vlhké.
Pouze pro profesionální použití.


Technické údaje:
Forma: kapalná
Hustota: cca 0,87 g/cm³
Hodnota pH (10 g/l): 3,8 (OECD 122)

Důležitými součástmi:
ethanolu (64 g/100 g), n-propanolu (8 g/100 g)


Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zabraňte elektrostatickému nabití.
Použití:

 

TECHNICKÁ INFORMACE
Při používání výrobků je třeba dodržovat platná preventivní ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Pokyny pro skladování a upozornění na nebezpečí
naleznete v aktuálně platných bezpečnostních listech. Aplikační roztoky a zbytky výrobků je třeba zlikvidovat podle úředních zadání. Uvedené pokyny odpovídají
našim dosavadním zkušenostem. S ohledem na různé provozní podmínky je však možná pouze nezávazná informace a konzultace. Proto nemůžeme převzít žádnou
odpovědnost ani vůči nárokům třetích stran

Varování
Obsahuje propan-1-ol, ethanol (64 g/100 g), n-propanol (8 g/100 g). Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve yplachování.P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list.

nebespeci_vykricnik_kosoctverecnebespeci_ohen_kosoctverec

bezpecnostni_list_Lerasept_HD

Navod_k_pouziti_Lerasept HD (CZ)

 

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které