Lerasept FP 408

dezinfekce výčepu
Skutečně bezoplachová alkoholová dezinfekce na povrchy

Cena balení = 275 Kč bez DPH

0,75l produktu Více informací

Dezinfekce na povrchy. Bezoplachová a extremně rychlá alkoholová dezinfekce. Za 15 sekund zničí bakterie, plísně i viry. Schválena také do potravinářství.

  • skutečně bezoplachová dezinfekce NA POVRCHY (ne na ruce)
  • extra rychlá dezinfekce během 15 sekund (proti HIV, HBV, HCV, chřipkové viry). Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.
  • neoplachuje se ani z povrchů určených pro potraviny, odpaří se
  • šetrná, vhodná pro ekologické provozy

Extra rychlá dezinfekce, která současně leští. Určena do veřejných
i potravinářských provozů.

Neředí se. Okamžitá dezinfekce ve spreji. Dezinfekční účinek během 15 sekund proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfikované plochy mohou ihned po uschnutí přijít do kontaktu s potravinami. Omytí vodou není nutné. Vhodná varianta dezinfekce pro místa s čističkami odpadních vod (dezinfekce se neopláchne do jímky). Dezinfikuje, myje a odmašťuje bez vůně. Do potravinářského průmyslu i veřejné oblasti (PT2/PT4). Roztok se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat vodou. Vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu. Po odpaření nezůstávají žádné zbytkové látky přípravku. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.

Článek o vhodnosti bezoplachové alkoholové dezinfekce do kuchyně

Vyžádali jsme si potvrzení účinnosti dezinfekce proti koronavirům. Zde je potvrzení výrobce o efektivitě:

Statement_Lerasept FP408_virucidal activity_coronavirus_GB

Lerasept® FP 408
Alkoholický dezinfekční prostředek

Popis výrobku:
Lerasept® FP 408 je tekutý prostředek k desinfekci ploch pro rychlou a účinnou dezinfekci citlivých hladkých povrchů, všude tam, kde nutná rychlá a trvalá dezinfekce: Potravinářské podniky, nápojový průmysl, sanitární zařízení a jiné veřejné prostory.
Lerasept® FP 408 se v oblasti zpracování nebo manipulace s potravinami používá zejména k dezinfekci řezaček, balicích linek, plastových pádů, vah, nářezových zařízení, pracovních ploch (například v obchodě / kuchyni), zařízení atd.
Lerasept® FP 408 se v nápojovém průmyslu používá navíc k dezinfekci povrchů plniček, zavíracích strojů, korkových zavíračů a jiných strojů a zařízení odolných vůči alkoholu.
Lerasept® FP 408 má široké antimikrobilogické účinné spektrum a zcela se odpaří. Obsažené alkoholy působí hlavně denaturací buněčných proteinů a jiných buněčných složek. Díky tomuto nespecifickému účinnému mechanizmu se zamezuje rezistenci.

 Široké antimikrobiologické účinné spektrum
 brání projevům rezistence
 Beze zbytku se odpaří

Použití:
Doba aplikace pro Lerasept® FP 408 (20°C) podle evropských norem podle čištění:
Baktericidie – .proti bakteriím15 sekund
Levurocidie  – proti kvasinkám15 sekund
Fungicidie – proti plísni180 sekkund
Virucidie  – proti virům 15 sekund

Lerasept® FP 408 se používá po předčištění v potravinářském-průmyslu, i v průmyslové a veřejné oblasti (PT2/PT4).
Roztok připravený k použití se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat. Před kontaktem s potravinami je nutné zajistit, že se produkt zcela odpařil z ošetřených ploch.

Technické údaje:
Forma: kapalná
Barva: bezbarvý
Hustota: cca 0,891g/cm3
Hodnota pH: cca 5,9
Bod vzplanutí: 29°C

Důležitými součástmi:
Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g)
TECHNICKÉ INFORMACE
Při používání výrobků je třeba dodržovat platná preventivní ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Pokyny pro skladování a upozornění na nebezpečí
naleznete v aktuálně platných bezpečnostních listech. Aplikační roztoky a zbytky výrobků je třeba zlikvidovat podle úředních zadání. Uvedené pokyny odpovídají
našim dosavadním zkušenostem. S ohledem na různé provozní podmínky je však možná pouze nezávazná informace a konzultace. Proto nemůžeme převzít
žádnou odpovědnost ani vůči nárokům třetích stran.

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
V aplikačním roztoku vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu, které se běžně používají v potravinářském průmyslu.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
Jiné materiály:
Vhodný na skleněné a keramické povrchy.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.
Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zabraňte elektrostatickému nabití.

Varování

Obsahuje: Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g) Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky.P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém
a bezpečnostním listu.

 nebespeci_vykricnik_kosoctverecnebespeci_ohen_kosoctverec

bezpecnostni_list_Lerasept®_FP_408

Navod_k_pouziti_Lerasept FP 408

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které