Biofinder

Test kvality provedené dezinfekce

Cena dávky  = 13 Kč

0,5l produktu = cca 100 dávek Více informací

Účinný nástroj ke kontrole úrovně hygieny a kvality provedené dezinfekce bez čekání na výsledky stěrů a dlouhé kultivace.

  • Za 30 sekund zjistíte, zda je povrch bez mikroorganismů, plísní a bakterií
  • 0,5 l balení je až 100 aplikací

Tento produkt je ideální pro restaurace, jídelny, prodejny potravin, supermarkety a společnosti, které zabývající se potravinářskou výrobou. Biofinder je pomocník pro zákazníky v potravinářském průmyslu.

Snadné odhalení biofilmů a kontaminace mikroorganismi, bakteriemi a plísněmi. BioFinder ukáže, zda jsou na povrchu mikroorganismy, které jsou např. původci onemocnění z potravin jako Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli,Staphylococcus aureus a Cronobacter sakazakii nebo způsobující kažení potravin – Pseudomonas spp. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v restauracích, v nemocnicích a sociálních službách.

Balení 500 ml v lahvičce se sprejem = 50 – 100 aplikací.
Účinný nástroj ke kontrole hygieny v potravinářství. Inovativní řešení pro zjištění biofilmů a kontaminace na povrchu. Kontaminaci objeví do 30 sekund!

BioFinder nabízí řadu významných výhod v porovnávání s ostatními metodami (např. stěry).

  • Cenově velmi výhodná kontrola hygienické čistoty proti stěrům.
  • Pro velmi rychlou kontrolu hygieny v potravinářství.
  • Zjištění mikrobiální kontaminace do 30 sekund.
  • Plně funkční na jakémkoli povrchu.
  • Vhodné i pro rozsáhlé plochy, snadno se omyje.
  • Snadno a rychle ověříte hygienický stav ve svém provozu.

Test pro kontrolu hygieny u gastro zařízení (restaurace, kuchyně, cukrárny a kavárny, jídelny, rychlá občerstvení, zmrzlinové stroje, pizzerie, hotely, penziony, školy a jiné)

Snadné odhalení biofilmů a kontaminace mikroorganismi, bakteriemi a plísněmi, např. původci onemocnění z potravin jako Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli,Staphylococcus aureus a Cronobacter sakazakii nebo způsobující kažení potravin – Pseudomonas spp. Jemně rozprašte BioFinder na povrch ze vzdálenosti 10 až 15 cm a po aplikaci povrch vizuálně kontrolujte po dobu 30 sekund.

Pozitivní reakce (kontaminace mikroorganismy) vyvolává pěnění ve formě bílých mikro-bublin, které jasně kontrastují s původní oranžovou barvou produktu. Reakce je viditelná nejméně 10 minut díky viskózní povaze Biofinderu. Při negativní reakci se po uplynutí jedné minuty nevytváří mikro-bubliny, což ukazuje, že povrch není kontaminován. Nakonec povrch řádně opláchněte vodou. Pro použití produkt neřeďte. Netřepat. Aplikujte na povrchy po čištění a dezinfekci. Při pozitivní reakci opakujte v zasažených oblastech sanitaci. Zabraňte vystavení přímému slunečnímu světlu a vysokým teplotám (>55°C), aby se zabránilo tepelnému rozkladu. Skladujte při teplotách do 20 °C. Podle stávající legislativy se nepovažuje za nebezpečný pro životní prostředí.

Odhalí škodlivé mikroorganismy, které okem nevidíme, ale díky Biofinderu uvidíme reakci, jsou-li mikroorganismy na testovaném povrchu. Jde o produkt španělského výrobce ITRAM HIGIENE a v domovském Španělsku již stihl vyhrát cenu pro nejlepší vynálezy roku PREMIS INNOVACAT 2014.

 

Obsahuje peroxid vodíku, alkoholy, C12-18, ethoxylované, alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli. Nebezpečí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P310 Okamžitě volejte lékaře poskytujícího první pomoc. Obsah látek dle 648/2004/EC: < 5% aniontové surfaktanty, 5-15 % neiontové surfaktanty, 5-15% bělicí činidla na bázi kyslíku. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Distributor: BlaVo Chemicals spol. s r.o. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93

 

nebespeci_ziravy

 

Biofinder_Bezpecnostni_listy

Biofinder_CZ

Biofinder_pozitivní_vs_negativní_reakce

 

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které