Apesin SAN

Dezinfekční čistič na povrchy bez chlóru z 1 l naředíte 65 l

Cena dávky  = 4,8 Kč

1l produktu = cca 66 dávek (15 ml) Více informací  

Z 1 l naředíte až 65 l dezinfekce proti virům. Tekutý dezinfekční čisticí prostředek pro sanitární prostory, koupelny, WC, veřejná zařízení, průmysl. Na bázi kyseliny mléčné. Velmi dobře odstraní vodní kámen, zbytky moči a současně dezinfikuje. Pro pelechy a kotce domácích mazlíčků.

■ Nejvhodnější pro čištění a dezinfekci v jednom kroku – v koupelnách a sanitárních prostorech průmyslových, lékařských a institucionálních oblasti, např. veřejná zařízení, kanceláře a tělocvičny, šatny, stadiony. Splňuje nejnovější hygienické požadavky.
■ Díky vynikající účinnosti čištění se APESIN SAN rychle a snadno rozpustí v minerálním znečištění, jako je vodní kámen, vápenné usazeniny a rez, stejně jako organické znečištění – mastnota a bílkovinné usazeniny.

Dezinfekce na koupelny, veřejné prostory a zdravotnictví. Výborná cena – z 1 l koncentrátu naředíte 65 l účinné dezinfekce i proti virům.

Dezinfekční čistič, který myje. Mytí a dezinfekce v jednom kroku, ideální zdravotnických zařízení, hal, chodem a čekáren nebo do koupelen na všechny povrchy a podlahy. Rozpouští zbytky moči a dezinfikuje. Tím se zbavíte zápachu. Proto je také velmi vhodná pro pelechy a kotce domácích mazlíčků.

Oblast použití
■ APESIN san je ideální pro hloubkové a údržbové čištění i pro dezinfekci v sanitárních oblastech a bazénech.
■ Produkt lze použít na ABS (akrylonitril-butadien-styren), PC plasty a PLEXIGLAS® / akrylové sklo.
■ Použitelné také na chromované baterie a kvalitní mosaz. Pokud používáte na chromování, které je ve špatném stavu, může dojít ke změnám barev (pasivace).
■ Nepoužívejte na materiály citlivé na kyseliny, jako je mramor, měď, hliník, nylon (polyamid) atd.
■ Pro savý materiál, jako jsou spáry, navlhčete velkým množstvím vody.
■ Před použitím je doporučeno provést zkoušku kompatibility materiálu na nenápadném místě.

Dávkování proti obaleným virům – 1,5 % (15 ml/ 1 l vody) na dobu působení 5 minut.

Aplikační poznámka
■ Naneste naředěný produkt na podložku, houbu nebo hadřík a setřete (přibližně 40 ml / m²) a dodržujte stanovené doby expozice koncentrátu produktu.
■ Povrch, který má být ošetřen, zcela navlhčete.
■ Vždy se starejte o úplně smočené povrchy.
■ Nechte roztok pracovat podle doby expozice. Podrobné informace naleznete na následující stránce: Standardy a spektrum aktivity.
■ Opláchněte čistou vodou.
■ BC-VN051320-34

Složení:
Složení na 100 g: 5,6 g KYSELINY mléčné, 5 – 15% aniontové povrchově aktivní látky, parfémy. Další informace naleznete v bezpečnostním listu. Používejte biocidy bezpečně. Vždy číst štítek a informace o produktu před použitím. Skladování: Uchovávejte při pokojové teplotě v původním obalu. Chraňte před mrazem. Životní prostředí: Úplně vyprázdněné obaly odevzdejte pouze držiteli zvláštního odpadu.

H290 – Může být korozivní pro kovy. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv. Omyjte pokožku vodou nebo sprchou. P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přemístěte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte nerušené dýchání. P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 – Vezměte obsah / kontejner do uznávaného zařízení pro likvidaci odpadu.

nebespeci_ziravy

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které