Apesin FOOD

Apesin FOOD
Dezinfekční čistič do potravinářství bez chlóru

Cena dávky  = 4,8 Kč

1l produktu = cca 66 dávek (15 ml) Více informací  

Z 1 l naředíte až 65 l dezinfekce proti virům. Tekutý dezinfekční čisticí prostředek bez chlóru, šetrnější k životnímu prostředí. Proti všem virům i covid-19. Pro všechny kuchyně jídelen i kuchyně zdravotnických zařízení, restaurací a potravinářského průmyslu. Myje tuky, bílkoviny i vodní kámen. APESIN FOOD je ideálním řešením pro čištění a dezinfekci v jednom kroku, což umožňuje rychlé a bezpečné opětovné použití potravinářských a průmyslových oblastí. Je založen na speciální kombinaci kyselin, která umožňuje účinné odstranění mastnoty, bílkovin a mikroorganismů účinnou dezinfekcí. Snadné odstranění usazenin, vodního kamene a usazenin v mlékárnách, pekárnách, pivovarech, vinařství a dalším odvětví zpracování potravin.

Dezinfekce bez chlóru na kuchyně a další prostory. Výborná cena – z 1 l koncentrátu naředíte naředíte 65 l účinné dezinfekce i proti virům.

Dezinfekční čistič, který myje. Mytí a dezinfekce v jednom kroku dezinfekcí bez chlóru, která je šetrnější k životnímu prostředí. Na bázi kyseliny mléčné, která se v přírodě snadněji odbourává.

Proti všem virům, tedy i covid-19.

Profil produktu
■ APESIN FOOD je ideálním řešením pro čištění a dezinfekci v jednom kroku, což umožňuje rychlé a bezpečné
opětovné použití potravinářských a průmyslových oblastí.
■ Je založen na speciální kombinaci kyselin, která umožňuje účinné odstranění mastnoty, bílkovin a mikroorganismů účinnou dezinfekcí.
■ Snadné odstranění usazenin, vodního kamene a usazenin v mlékárnách, pekárnách, pivovarech, vinařství a dalším odvětví zpracování potravin.
■ Spektrum účinnosti APESIN FOOD bylo testováno a prokázáno podle evropských EN standardů.
■ APESIN FOOD umožňuje rychlé a kvalitní výsledky.

Oblast použití
■ Pro všechny kuchyně jídelen i kuchyně zdravotnických zařízení, restaurací a potravinářského průmyslu.
■ Vhodné pro všechny povrchy a zařízení odolné kyselinám vyrobené z nerezové oceli, plastu, keramiky, porcelánu, lakované dřevo nebo kov.
■ Neaplikujte na vápenaté kamenné podlahy ani na jiné materiály citlivé na kyseliny ve zpracovatelském průmyslu.

Aplikační poznámka
■ Naneste naředěný produkt na podložku, houbu nebo hadřík a setřete (přibližně 40 ml / m²) a dodržujte stanovené doby expozice koncentrátu produktu.
■ Povrch, který má být ošetřen, zcela navlhčete.
■ Vždy se starejte o úplně smočené povrchy.
■ Nechte roztok působit podle doby expozice. Podrobné informace naleznete v technickém listu.
■ Opláchněte čistou vodou.

Složení na 100 g: 5,6 g KYSELINY mléčné, 5 – 15% aniontové povrchově aktivní látky

Působení proti koronavirům – ředění 1,5 % po dobu 5 minut expozice přípravku na ploše.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Obsahuje: methansulfonová kyselina

nebespeci_ziravy

 

článek

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které